نویسنده = حبیب الله رزمی
تحلیل فلسفی مفهوم«دترمینیسم» در «فیزیک»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 11-34

جعفر بحرینی؛ حبیب الله رزمی؛ مهدی منفرد