نویسنده = �������������������� ������
ملاک تقدّم و تأخر در علیّت تحلیلی و راه‌های کشف آن

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 133-147

رضا پوراسمعیل