نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
بررسی و نقد نظریه «شهادت قولی بدن مادی در قیامت» و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیه

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 135-156

محمد هادی کمالی؛ جهانگیر مسعودی؛ سید حسین سید موسوی