نویسنده = ������������ ������
تأثیر دین بر فرآیند تولید علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 79-101

رضا اسحقی؛ علی مصباح