نویسنده = روح الله روحانی
معنای زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 113-134

روح الله روحانی؛ علی عباسی