نویسنده = سید مجید موسوی
عقلانیت متعالی و فرایند تأثیر آن بر سبک زندگی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 47-68

سید مجید موسوی؛ محمد رضاپور


نسبت معنویت متعالی با ولایت تکوینی اهل بیت و ابعاد تاثیر آن بر سبک زندگی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 69-92

سید مجید موسوی؛ محمد رضاپور