نویسنده = فاطمه حاجیلوئی
مبانی تربیت اخلاقی در حکمت متعالیه در مقایسه با داستان لیزا در برنامه فلسفه برای کودکان

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 169-190

فاطمه حاجیلوئی؛ علیرضا آل بویه


تبیین نسبی‌گرایی اخلاقی لیزا و راهنمای آن در مقایسه با اطلاق گرایی در حکمت متعالیه

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 99-123

فاطمه حاجیلوئی؛ حسن عبدی؛ علیرضا آل بویه