نویسنده = �������� �������� ������
علل خودداری علامه طباطبایی از بکارگیری معارف عرفانی در فلسفه ورزی با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 93-112

احمد فرزین فر؛ رضا الهی منش؛ اصغر نوروزی