نویسنده = �������������� ��������
جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیرش نظریه نسبیت

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 109-127

رضیه برجیان؛ علی عباسی