نویسنده = ������������ ������ ��������
علم الهی به اشیاء از دیدگاه حکمت اشراقی و مقایسه آن با حکمت متعالیه به روایت علامه طباطبائی

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 141-161

سیده انسیه موسوی امیری؛ سید احمد فاضلی