نویسنده = �������������� ������
اعتبار سنجی مقولات فاهمه کانت در تناظر با معقولات ثانی فلسفی

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 61-79

رضا بخشایش