نویسنده = علی مصباح
تأثیر دین بر فرآیند تولید علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 79-101

رضا اسحقی؛ علی مصباح


اصل علیت و علوم انسانی

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 55-73

علی مصباح