نویسنده = ���������� ������
بیرونی بودن منشأ وحی برآیند حقیقت شناسی وحی در علوم عقلی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 169-190

علی خراسانی؛ علی مدبر