نویسنده = هادی صادقی
سودگروی اخلاقی در آیینه قرآن و عقل

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 139-166

امیرحسین پاشایی؛ هادی صادقی