نویسنده = ���������� �������������� ��������
بازخوانی رویکرد اندیشمندان شیعه به روایات نخستین مخلوق

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 107-137

عبدالله میراحمدی؛ زهرا اسعدی سامانی