نویسنده = ���������������� ��������
فلسفه مضاف پیشین؛ بستر معرفتی تحول در علوم انسانی

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 167-192

مهدی عبدالهی