نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل تمایز عرفان‌عملی از اخلاق مشّایی از منظر غایت‌گرایی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 163-188

عظیم حمزئیان؛ رضا عباسی