نویسنده = ابوالفضل کیاشمشکی
بررسی «اصل جهت کافی» در فلسفه لایبنیتس و مقایسه آن با «قاعده ضرورت سابق» در فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 49-72

مهدی زارعی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


حرکت در عرفان و نقش آن در ظهور تعینات نظام هستی

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 141-162

سیداحمد حسینی؛ ابوالفضل کیاشمشکی