نویسنده = ���������� ��������
نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 29-50

رضا حصاری؛ یحیی کبیر؛ سید محمد موسوی