نویسنده = ���������� ������
نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 151-173

علی روشن؛ رحیم دهقان