نویسنده = ������������ ��������
ایده «وضع الفاظ برای روح معانی» از منظر اهل معرفت

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 185-205

حسین مظفری