نویسنده = یاسر حسین پور
بررسی حقیقت اختیار انسان از منظر حضرت آیت‌الله فیاضی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 91-112

یاسر حسین پور؛ احمد سعیدی


دو برهان صدرالمتالهین بر علم عام موجودات؛ اشکالات و پاسخ به آنها

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 75-98

یاسر حسین پور؛ احمد سعیدی