نویسنده = ������������ ��������(��������)
بررسی تناقض‌نمای هبوط و عروج حضرت آدم از منظر عالمان مسلمان

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 135-154

مهدی(کورش) نجیبی


نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باره انگاره مادیت عالم آفرینش

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 33-55

مهدی(کورش) نجیبی