نویسنده = یوسف معزز
حکایت ماهوی یا وجودی

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 149-168

یوسف معزز؛ حسن معلمی


وجود رابط معقولات ثانی فلسفی از منظرعلامه طباطبایی و علامه مصباح

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 141-161

یوسف معزز؛ محمد رضاپور


وجود و ماهیت از منظر شهید مطهری

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 57-74

یوسف معزز