نویسنده = رضا حصاری
برّرسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریۀ تکامل و لوازم آن

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 125-140

رضا حصاری؛ حسن معلمی؛ حسن عبدی


نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 29-50

رضا حصاری؛ یحیی کبیر؛ سید محمد موسوی


دوام یا انقطاع عذاب اخروی با رویکرد ارزیابی انتقادات حکیم طالقانی به حکما

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 33-56

رضا حصاری؛ وحید واحدجوان