نویسنده = حسن معلمی
حکایت ماهوی یا وجودی

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 149-168

یوسف معزز؛ حسن معلمی


عوالم هستی در حکمت اسلامی و برایند آن در حکمت هنر اسلامی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 51-74

محمدمهدی حکمت مهر؛ حسن معلمی؛ سید محمدعلی دیباجی؛ یارعلی فیروزجائی