نویسنده = ���������� ��������������
چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 33-47

محمدعلی نوری


بررسی جایگاه مشهورات در حکمت عملی با محوریت سخنان ابن سینا

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 33-50

محمدعلی نوری