نویسنده = جواد دلپذیر
چیستی حکمت عملی و جایگاه آن در طبقه‌بندی علوم با تکیه بر آراء فارابی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 121-140

جواد دلپذیر


تاملی در چیستی علت اعدادی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 75-101

جواد دلپذیر