نویسنده = رضا آذریان
تبیین جایگاه حق و قانون در نگرش کانت و اندیشه اسلامیی»

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 145-168

رضا آذریان؛ محمدمهدی گرجیان


هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 175-200

رضا آذریان؛ احمد واعظی؛ حمید پارسانیا