نویسنده = �������������� ��������
راه‌حلی برای چالش مفهوم شناسی عدالت

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 93-116

مهدی شجریان