نویسنده = �������������� ��������
نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت‌گریِ غیرذاتی

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 39-63

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه