نویسنده = ������������ ����������
تطور مسأله علم الهی به اشیاء در فلسفه اسلامی و مقایسه آراء متأخر با نصوص دینی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 141-167

ابراهیم رستمی؛ بهادر مهرکی