نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومت

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 53-71

ریحانه عصارنیا؛ مرتضی حسینی شاهرودی