نویسنده = �������������� ������
بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 79-104

رضا احسانی؛ هادی طحان نظیف