نویسنده = علی عباسی
معنای زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 113-134

روح الله روحانی؛ علی عباسی


جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیرش نظریه نسبیت

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 109-127

رضیه برجیان؛ علی عباسی


تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 9-34

محمد صادق کاویانی؛ علی عباسی؛ محمد رضاپور