نویسنده = ������������ �������������� ��������
واکاوی مبانی و مؤلفه‏ های نظریه تقنینی در اندیشه حقوق مدرن

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 9-40

محمد جواهری طهرانی؛ عباسعلی کدخدایی