نویسنده = ������������������ ��������
بررسی انتقادی چالش معرفت‌شناختی داده تجربی از منظر معرفت‎شناسی اسلامی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 113-133

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی