نویسنده = ������������ ��������
واقع‌گرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه )

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 89-108

محمد پزشگی