نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
«مراتب هستی» در حکمت مشاء و متعالیه با تأکید بر نگرش علامه خفری

دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97)، دی 1397، صفحه 29-49

محمد عباس زاده جهرمی