نویسنده = حسام الدین شریفی
بررسی یکسانی انگاره ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و علوم غیر یقینی در آثار فارابی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 123-140

حسام الدین شریفی


بررسی مقام احدیت در عرفان نظری از منظر ملاصدرا

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 185-202

حسام الدین شریفی


جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی