نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 157-179

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن دوست


تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 81-106

حجت اسعدی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی