نویسنده = ������������ ��������
تأملی در قوانین فرامادی پیشرفت بر اساس سنت‌های اجتماعی الهی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 125-152

قاسم ترخان