نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی انتقادهای وارد بر اشکال های دکتر مهدی حائری بر برهان وجودی محقق اصفهانی در اثبات خداوند

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 119-138

محمد علی عبداللهی؛ مهدی خیاط زاده