نویسنده = سیامک عبدالهی
بررسی منظر نوروفلسفه نسبت به مسأله آگاهی

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 33-68

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری؛ محمد لگنهاوزن