نویسنده = �������������� ������������ ����������
معیار در تمایز وجودی قوای ادراکی و تاثیر آن در هویت وجودی قوه واهمه انسان از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97)، دی 1397، صفحه 113-133

حسین پژوهنده؛ عسکری سلیمانی امیری