نویسنده = ������������ �������� ��������������
توجیه پذیری معاد جسمانی صدرایی از دیدگاه امام خمینی و نقد شبهه تفکیک گرایی

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 35-56

محمدرضا ارشادی نیا