نویسنده = احمد سعیدی
بحثی تطبیقی در باب انواع قیامت از دیدگاه عرفان و شریعت

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 27-46

احمد سعیدی؛ مهدی زارعین


تبیین و بررسی نظریة اخلاق باور با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 163-184

احمد سعیدی؛ علی قنبریان؛ مسلم احمدی


بررسی اشکالات وارد شده بر نظریه آقاعلی مدرس زنوزی درباره معاد عنصری

دوره 4، شماره 1 - پیاپی 12 (بهار1396)، تیر 1396، صفحه 101-126

حمید امامی فر؛ احمد سعیدی