نویسنده = محمد سربخشی
بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 51-72

محمد سربخشی


علیت، معنا، ملاک و اقوال

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 161-183

محمد سربخشی


بازگشت علوم حصولی به حضوری و حل مسئله صدق

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، مرداد 1395، صفحه 53-74

محمد سربخشی