نویسنده = ���������� �������� ����������
معیارهای کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 77-96

مرتضی یوسفی راد


نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 91-111

مرتضی یوسفی راد