نویسنده = ������������ ��������
حکمت صدرایی: الگوی فلسفی علم سیاست

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، اسفند 1395، صفحه 111-130

محمد پزشکی


تأملی انتقادی در باب تعبیر «فلسفه مضاف»؟! مطالعه موردی «فلسفه سیاست»

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 47-90

محمد پزشکی